Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA WSPIERANA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SUBICERE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póz. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) , obowiązujących przepisów powszechnej ustawy o rachunkowości oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej Stowarzyszenie  „SUBICERE” OPP.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie z prawem miejscowym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Radziejów (powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie)

§ 4

Stowarzyszenie  używa pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 2. Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych;
 3. Działalność oświatowa i kulturalna;
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii;
 5. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 6. Ochrona i promocja zdrowia;
 7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 8. Działalność charytatywna;
 9. Promocja i organizowanie wolontariatu;
 10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.§7
 1. Stowarzyszenia realizuje swoje cele jako organizacji pożytku publicznego poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
 3. Inspirowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 4. Skupianie rodziców, nauczycieli, działaczy kultury, ekologii i sportu  przy realizacji założeń programowych Stowarzyszenia;
 5. Prowadzenie opieki medycznej oraz  pomocy rzeczowej;
 6. Organizowanie i prowadzenie działań w zakresie pomocy psychologicznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez spotkania z psychologami, lekarzami;
 7. Tworzenie instytucjonalnych form wspierania osób niepełnosprawnych;
 8. Wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin przez organizowanie poradnictwa z nimi na wszelkich niezbędnych polach;
 9. Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi i rządowymi działającymi w sferze oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje;
 10. Wdrażanie szczegółowych programów, służących realizacji założeń statutowych Stowarzyszenia;
 11. Realizowanie programów wspólnie z innymi podmiotami;
 12. Przygotowywanie oraz wydawanie materiałów i opracowań dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia;
 13. Włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności poprzez organizowanie m.in. spotkań, wyjazdów.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:

 

 1. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność społeczną,  kulturalną, rekreacyjną i towarzyską  poprzez m.in. :organizowanie ognisk , wyjazdów integracyjnych , włączanie członków w przygotowanie imprez, występów i innych zadań Stowarzyszenia;
 2. organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne w szczególności : występów tanecznych i teatralnych wraz z ich scenografią, strojami,rekwizytami ,wyjazdy  z występami na przeglądy i wymianę kulturalną, udział w festynach i meetingach sportowych, organizacja konkursów, wykonywanie prac plastycznych i technicznych oraz organizowanie kiermaszy wytworów podopiecznych;
 3. organizowanie różnych form wypoczynku: biwaki, kolonie, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych w miarę możliwości z udziałem dzieci zdrowych głównie w formie wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych, połączonych z łowieniem ryb, hipo i dogoterapią oraz zajęciami kulinarnymi;
 4. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. reklamę działań stowarzyszenia  na stronie internetowej , w  prasie lokalnej i regionalnej, zapraszanie na imprezy, nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi innymi podmiotami z sektora pozarządowego , harcerzami, oraz osobami zainteresowanymi problematyką niepełnosprawności;
 5. rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin – reprezentowanie rodzin poprzez przejmowanie –   w uzasadnionych przypadkach – pełnomocnictwa w załatwianiu spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin    oraz szeroko pojęte poradnictwo dla tych rodzin;

 

 1. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm. ).

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną ankietę członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§10

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków.
 4. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 2. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, realizacji jego celów statutowych i programów działania.
 3. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał organów oraz regulaminów i przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz ponoszenia innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, chyba że zostali zwolnieni z tego obowiązku.
 5. Przestrzegania zasad koleżeństwa w stosunkach między członkami.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający – osoba prawna – uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia przez
 3. Członek wspierający ma prawo:
 4. uczestniczyć w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia w charakterze doradczym;
 5. zabierać głos na walnym zebraniu członków;
 6. żądać sprawozdania z rozdysponowania przekazanej przez niego pomocy finansowej lub rzeczowej.
 7. Do obowiązków członka wspierającego należy pomoc merytoryczna lub materialna na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje walne  zebranie  członków, na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
 3. Do obowiązków członka honorowego należy dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu.
 3. Wykluczenie przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich w terminach określonych uchwałą Zarządu, po uprzednim upomnieniu.
 4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 6. Od uchwały, w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, przysługuje – w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały – odwołanie do walnego zebrania członków, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne zebranie członków
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia – w czasie trwania kadencji – członków Zarządu, lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ½ liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków, które może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 17

 1. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni. Uchwały  walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w  pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych, w drugim terminie.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
 3. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór prezesa, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Nadawanie godności członka honorowego.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 18

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje Zarząd:
 2. Z własnej inicjatywy
 3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 4. Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 19

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy obradami walnego zebrania członków. Zarząd składa się z 3 osób: prezesa, wiceprezesa i członka.
 2. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 

§ 20

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu przez walne zebranie członków i w ramach obowiązującego prawa.
 4. Realizowanie uchwał walnego zebrania członków.
 5. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 6. Ustalanie składek członkowskich.
 7. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 8. Zwoływanie walnych zebrań członków.
 9. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 10. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 12. Uchwalanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 3. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 22

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 4. Wnioskowanie o zwoływanie nadzwyczajnego walnego zebrania członków.
 5. Składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań ze swej działalności oraz
 6. występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu – z głosem Doradczym;
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym głos decydujący posiada Przewodniczący Komisji w przypadku równej ilości głosów.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 3. Wpływy ze składek członkowskich;
 4. Dotacje osób fizycznych i prawnych;
 5. Dotacje budżetowe i samorządowe;
 6. Darowizny, zapisy, składki;
 7. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 8. Odsetki bankowe;
 9. Inne wpływy i dochody;
 10. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§ 24

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.  Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa.

§ 25

 1. Zabrania się:
 2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 3. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 4. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 5. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę członków w drugim terminie. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia walne zebranie członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach.